We Build It is een label van effiecient. De algemene voorwaarden van effiecient zijn van toepassing.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EFFIECIENT B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid effiecient b.v., kvk 56277679 statutair gevestigd te Alblasserdam en kantoorhoudende aldaar aan het Nieuwland Parc 313 (2952DD).

In deze leveringsvoorwaarden wordt onder “klant” verstaan iedere afnemer/wederpartij, waarmee door ons onderhandelingen worden gevoerd, dan wel overeenkomsten worden gesloten.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1          Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder inbegrepen, alsook onderhandelingen en overeenkomsten met de klant.

1.2          Wij wijzen de Algemene Leveringsvoorwaarden van de klant, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen branchevoorwaarden, uitdrukkelijk van de hand en deze voorwaarden gelden dan ook niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1          Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en gelden als geheel.

2.2          Afbeeldingen, tekeningen, maten, hoeveelheden, gewichten, prijslijsten, drukwerken, brochures, mailings, brieven, e-mail, websites, advertenties en reclames, door ons verstrekt, evenals alle andere vanwege ons verstrekte algemene informatie, geven een algemene voorstelling van hetgeen wordt aangeboden, maar zijn niet bindend.

2.3          Wij kunnen onverwijld na de aanvaarding van onze aanbieding deze aanbieding herroepen, ook al bevat onze aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Herroeping geldt in ieder geval als onverwijld, wanneer deze binnen zeven werkdagen na de aanvaarding geschiedt.

2.4          Een overeenkomst geldt in ieder geval als te zijn tot stand gekomen indien door ons met de uitvoering van de opdracht is begonnen of onze opdrachtbevestiging niet binnen zeven dagen verworpen is.

2.5          De omvang van onze verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3: Aflevering

3.1          Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Wij zijn pas in verzuim, nadat wij door de klant schriftelijk in gebreke zijn gesteld, waarbij ons een redelijke termijn is gegund voor nakoming.

3.2          Tenzij schriftelijk anders overeenkomen leveren wij Ex Works vanaf derden. Verzending geschiedt in dergelijke gevallen voor rekening en risico van de klant en wordt geacht in opdracht van de klant te geschieden.

3.3          Wij zijn gerechtigd in gedeelten te leveren en te factureren.

3.4          In geval de klant de zaken niet of niet tijdig afneemt, zullen wij deze voor rekening en risico van de klant kunnen opslaan en kan door ons betaling verlangd worden alsof de levering heeft plaatsgevonden. Vervolgens is de klant gedurende maximaal acht weken in de gelegenheid om de zaken alsnog af te nemen tegen voorbetaling van alle kosten, die uit het niet tijdig afnemen voortvloeien. Laatstgenoemde kosten zijn ook verschuldigd indien in het geheel niet of niet meer wordt afgenomen door de klant.

Artikel 4: Keuring, controle en klachten

4.1          De klant zal bij levering en aankomst van de zaken deze keuren en controleren of de levering met de overeenkomst overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding aan ons zal maken door meezenden van de afleveringsbon en in ieder geval binnen tien dagen na ontvangst, onder opgaaf van redenen.

4.2          De klant kan op een niet-zichtbaar gebrek in de zaak of dienst geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd, die in ieder geval niet langer is dan tien dagen, nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij ons ter zake hiervan schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen.

4.3          De klant zal ons te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

4.4          De klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hierboven gestelde termijnen en op de hierboven vermelde wijze heeft geklaagd en/of hij ons niet in de gelegenheid heeft gesteld een gebrek te herstellen.

4.5          Retournering van het door ons geleverde kan alleen geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant

5.1          De klant is jegens ons verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen onze normale werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften.

5.2          Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zorgt de klant ervoor dat wij tijdig kunnen beschikken over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

Artikel 6: Prijzen

6.1          De in onze aanbiedingen en overige vermelde prijzen zijn in Euro’s (€) en exclusief btw en andere belastingen, heffingen, vervoer en verzekering en andere buitengewone (on)kosten, tenzij anders is aangegeven.

6.2          Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in factoren die onze prijzen bepalen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van de kostprijs, materiaalprijzen, belastingen, vervoerskosten, verzekeringen, valutawijzigingen, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen, een en ander ook indien wij deze wijziging al konden voorzien.

6.3          Wij zijn gerechtigd de kosten voor meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2.

Artikel 7: Kostenverhogende omstandigheden

7.1          Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, dient de klant ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7.2          Kostenverhogende omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn, worden verrekend als meerwerk.

Artikel 8: Betaling

8.1          Bij met ons gesloten overeenkomsten die uitsluitend tot stand zijn gekomen door gebruikmaking van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals bedoeld in richtlijn 97/7/EG), zoals het internet, dient betaling te geschieden voorafgaande aan de levering door middel van een geautoriseerde creditcardbetaling, of vooruitbetaling, dan wel enig ander door ons aangegeven betaalmiddel. Betaling dient in alle gevallen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.2          Betalingen dienen zonder korting en/of verrekening te geschieden. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling voor betaling te verlangen.

8.3          Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter bepaling van onze opeisbare vorderingen op de desbetreffende klant, die het langst openstaan ten ter bepaling van alle verschuldigde rente en kosten uit welke overeenkomst dan ook met ons, ongeacht hetgeen de klant bij de betaling vermeldt.

8.4          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Tevens is de klant in dat geval de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.  In het geval van een gerechtelijke procedure is de klant bovendien naast de proceskosten alle door ons werkelijk gemaakte kosten, waaronder kosten rechtsbijstand, verschuldigd.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en opschortingsrecht

9.1          Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan de klant geleverde of te leveren zaken zolang de klant onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant het verschuldigde ter zake van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

9.2          Zolang de klant bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd op de door ons geleverde of te leveren zaken en pandrecht of een bezitloos pandrecht of enig ander recht te vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een (pand)recht bevoegd is, bij gebreke waarvan de klant zich aan verduistering schuldig zal maken; verder verbindt de klant zich in het bijzonder om de zaken afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan ons op te slaan en opgeslagen te houden, terwijl de klant totdat wij volledig betaald zijn, om niet gerechtigd is om zonder onze schriftelijk voorafgaande toestemming de zaken te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen dan wel anderszins te bezwaren.

9.3          Wij hebben de bevoegdheid om de nakomingen van onze verplichting ter afgifte van de zaken, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen documenten, op te schorten totdat de klant al onze vorderingen heeft betaald.

Artikel 10: Overmacht

10.1       Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan onze schuld en die ook niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen.

10.2       Onder omstandigheden als in het vorige lid bedoeld worden onder andere verstaan: terreuraanslagen, oorlogen, handelsembargo’s, natuurrampen, werkstaking, stagnatie in  de aanvoer van benodigde zaken of halffabricaten, it-storingen, brand en vergelijkbare omstandigheden bij ons dan wel onze toeleveranciers, ongeacht of die te voorzien waren bij het aangaan van de overeenkomst.

10.3       Indien wij door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals hiervoor vermeld, niet of niet tijdig in staat zijn om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht om de overeenkomst binnen redelijke termijnen alsnog uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

10.4       De klant is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst alvorens de overmacht zes maanden heeft geduurd. Noch tijdens deze zes maanden, noch bij ontbinding na het verstrijken van zes maanden heeft de klant recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Garantie

11.1       Tenzij anders schriftelijk vermeld, garanderen wij gedurende twaalf maanden na levering dat het geleverde voldoet aan de overeenkomst en aan de in het normale handelsverkeer aan zaken te stellen eisen.

11.2       Onze garantieverplichtingen geven de klant geen ander recht dan tot vervanging of herstel van het geleverde. Herstel onder garantie leidt niet tot overeenkomstige verlenging van de garantietermijn.

11.3       Wij zijn van onze garantieverplichtingen ontheven, indien er andere dan door ons voorgeschreven zaken worden gebruikt en derden aan het geleverde werkzaamheden hebben verricht en/of indien het gebrek is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, normale slijtage of gebruik van het geleverde in afwijking van de door ons verstrekte voorschriften.

11.4       De garantie geldt slechts indien de klant aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de klant.

12.1       Indien de aanvang en/of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, dient de klant de daaruit voor ons voortvloeiende schade te vergoeden.

12.2       De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, constructies en uitvoeringsvoorschriften.

12.3       De klant draagt het risico voor ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

12.4       De klant draagt het risico voor het van ons afkomstige ontwerp indien en voor zover er door hem is goedgekeurd.

12.5       Zaken waaraan gewerkt wordt, blijven voor risico van de klant.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1       Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 12 omschreven garantieverplichting. Wij sluiten uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens de klant uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder begrepen alle directe en indirecte schade, als gevolg- en bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door grove schuld van ons, onze werknemers en/of onze hulppersonen.

13.2       Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende overeenkomst gefactureerde bedrag en de hoofdsom exclusief btw of, indien dat hoger is, tot het bedrag dat wij ter zake van de schade van derden of assuradeuren ontvangen met een maximum van € 5.000,00 per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

13.3       Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de klant of door het werken met zaken, werknemers en/of hulppersoneel van de klant, een en ander in de ruimste zin van het woord, zijn wij niet aansprakelijk.

13.4       Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien de klant zelf of middels een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het door hem geleverde en/of indien de klant deze voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden heeft aangewend.

13.5       Onverminderd het bepaalde in artikel 4 dienen schadevergoedingen als bedoeld in dit artikel binnen één maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als de klant de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te worden gemeld, op straffe van iedere aanspraak op schadevergoeding.

13.6       De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade, direct of indirect verbandhoudende met het geleverd.

Artikel 14: Ontbinding

14.1       Onverlet het overige in de voorwaarden bepaalde, kunnen wij de overeenkomst eenzijdig ontbinden in het geval de klant zijn bedrijfsuitoefening staakt, in liquidatie treedt, surseance van betaling aanvraagt, toepassing van de schuldsanering als bedoeld in artikel 204 e.v. Fw jegens hem verzoekt, in staat van faillissement wordt verklaard, de zeggenschap in de onderneming wijzigt en/of de onderneming getroffen wordt door een beslag dat niet binnen dertig dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

14.2       In dat geval zijn wij gerechtigd aan de klant de door ons geleden schade ten gevolge van de ontbinding in rekening te brengen.

 

14.3       Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde, is de klacht slechts gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, nadat wij door hem eerst schriftelijk in gebreke zijn gesteld en een redelijke termijn hebben gekregen om alsnog onze verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen.

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1       De intellectuele eigendomsrechten op het door effiecient b.v. vervaardigde materiaal berusten bij effiecient b.v.

15.2       Rechten worden aan klant steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig betaalt.

15.3       De klant garandeert ons dat wij door de uitvoering van enige aan ons verstrekte opdracht op geen enkele wijze inbreuk maken op een aan een derde toekomend recht, waaronder begrepen een aan een derde toekomend auteursrecht. Indien wij door een derde worden aangesproken wegens inbreuk op rechten van een derde, vrijwaart de klant ons voor elke aanspraken – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, vorderingen die zien op vergoeding van schade, op winstafdracht, op vergoeding van kosten van rechtsbijstand, op een recall van producten en vernietiging van producten – van die derde. Alle kosten die wij in het kader van het afweren van een vordering van een derde dient te maken zullen door de klant integraal worden vergoed. Tevens zal alle schade die wij lijden doordat wij door een derde wegens inbreuk op enig recht wordt aangesproken door de klant worden vergoed.

15.4       Wij behouden ons het recht voor opdrachten en leveringen onmiddellijk te staken indien de in het vorige lid bedoelde derde zich jegens op enig recht van intellectuele eigendom beroept in verband met een aan ons verstrekte opdracht door de klant. Wij zijn niet gehouden te onderzoeken of af te wachten of de aanspraak van de derde terecht is.

15.5       Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van ons afkomstige werkwijzen, adviezen, ontwerpen etc. – een en ander in de ruimste zin des woords – zullen zowel na als tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan ons in eigendom blijven toebehoren of gaan toebehoren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is de klant niet gerechtigd deze intellectuele eigendom(srechten) te gebruiken of aan derden ter inzage te geven, anders dan door de overeenkomst tussen ons en de klant is overeen gekomen.

Artikel 16: Wet bescherming persoonsgegevens

16.1       Wij respecteren de privacy van onze klanten. Wij nemen de persoonsgegevens van de klant op in een bestand. Het doel hiervan is dat wij de overeenkomst met de klant kunnen nakomen. Tevens kunnen wij de klant informeren over relevante producten en diensten van ons.

16.2       De klant kan de persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier inzage in krijgen, indien de klant daarom verzoekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1       Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2       Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter (rechtbank Rotterdam) binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, behoudens voor zover dwingend rechtelijk anders wordt voorgeschreven. werking door partijen kan worden uitgesloten.

17.3       effiecient b.v. is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Indien de wederpartij een consument is, heeft zij gedurende een maand gelegenheid om zich voor de beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken

17.4       Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen/vrouwen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

17.5       Ter zake de uitleg van internationale handelstermen zijn de “I.C.C. Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

17.6       Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse tekst. Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst en enige vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bepalend.

Artikel 18: Slotbepaling

18.1       Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of niet worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikellid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of niet verklaarde artikellid het meeste benadert.

18.2       effiecient b.v. kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

18.3       Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Al gemene Leveringsvoorwaarden effiecient b.v.”.